Pravidlá predajnej akcie „Kompenzácia Záruky Premium na 2 roky na veľké domáce spotrebiče Electrolux zakúpené na electrolux.sk“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Electrolux (ďalej len „predajnej akcie“). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom predajnej akcie je Electrolux s.r.o., so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 52 542 319, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 139430/B (ďalej len „usporiadateľ“).

 

 1. Termín a miesto konania predajnej akcie:
  Predajná akcia prebieha v termíne od 1. 10. 2023 00:00 hod. do 31. 12. 2024 23:59 hod. (ďalej len „doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky

 

 1. Účastník predajnej akcie:
  Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická nepodnikajúca osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“).

 

 1. Spotrebiče zaradené do predajnej akcie

Predajná akcia sa vzťahuje len na veľké domáce spotrebiče Electrolux, ktoré boli zakúpené v období od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2024 na stránke www.electrolux.sk, konkrétne sa to týka týchto kategórií spotrebičov:

 1. Podmienky získania Záruky Premium na 2 roky zadarmo:

  1. Nákup spotrebiča Electrolux na stránke www.electrolux.sk

  2. Účastník predajnej akcie uzavrie najneskôr do 30 dní od nákupu spotrebiča, najneskôr však do 31. 1. 2025, zmluvu o Záruke Premium na obdobie 18 mesiacov prostredníctvom zákazníckeho centra Electrolux alebo online na stránke www.electrolux.sk, zaplatí prvú mesačnú splátku vo výške 2,39€ na účet uvedený v zmluve a splní ostatné povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä bude riadne a včas platiť mesačné splátky.

  3. Najneskôr do 30 dní od uzavretia zmluvy o Záruke Premium, najneskôr však do 2. 3. 2025 23:59, sa účastník predajnej akcie zaregistruje a predloží doklad o kúpe spotrebiča a uzavretí zmluvy o Záruke Premium prostredníctvom registračnej webovej stránky

https://cashback5.moj-electrolux.sk, kde uvedie nasledovné povinné údaje:

 1. Na základe splnenia krokov uvedených v bodoch 5.1. – 5.3. obdrží účastník predajnej akcie sumu 57,36 € (24 mesiacov* 2,39 €, ďalej len „kompenzácia“) na uvedený bankový účet. Distribúciu kompenzácie realizuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry Inoa s.r.o., Jičínská 226/17, Praha 3, 130 00, IČ 21590966, DIČ CZ21590966, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 403627.

 2. Kompenzácia bude účastníkovi vyplatená do 45 dní po overení registračných údajov pri registrácii produktu, doplnení údajov a predložení faktúry na externej stránke

https://cashback5.moj-electrolux.skNa overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník predajnej akcie povinný poskytnúť usporiadateľovi potrebnú súčinnosť.

 1. Nezaradenie účastníka do predajnej akcie:

  1. V prípade uvedenia e-mailovej adresy na stránke https://cashback5.moj-electrolux.skna ktorú nemožno doručovať, kompenzácia nebude vyplatená a váš nárok na ňu zaniká.

  2. Akcia sa nevzťahuje na Záruku Premium PLUS.

  3. V prípade nedostačujúcich či chybných údajov bude účastník predajnej akcie kontaktovaný e-mailom a vyzvaný na doplnenie údajov. Účastník predajnej akcie berie na vedomie, že usporiadateľ akcie si môže v prípade potreby vyžiadať ďalšie doklady. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie takýchto výziev a v prípade, že údaje nebudú v rámci registrácie riadne doplnené, nebudú spracované. Ak usporiadateľ neobdrží podklady do 14 dní od doručenia výzvy, registrácia bude zamietnutá. Účastník predajnej akcie zodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

  4. Do predajnej akcie nebudú zaradené registrácie uskutočnené mimo obdobia konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré nebudú obsahovať všetky správne údaje, nebudú spĺňať daný formát alebo inak nebudú spĺňať podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo vykonať konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uchovať si originál faktúry – dokladu o zaplatení výrobku zaradeného do predajnej akcie za účelom overenia nákupu (ďalej len „faktúra“). Ak účastník predajnej akcie na akúkoľvek výzvu usporiadateľa nepredloží faktúru o zaplatení spĺňajúcu podmienky týchto pravidiel, t. j. s rovnakými údajmi, aké uviedol pri registrácii výrobku, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na kompenzáciu. Účastník predajnej akcie súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

 1. Tým, že účastník predajnej akcie zaregistruje produkt, doplní informácie o nákupe, uzatvorí zmluvu a vyplní číslo účtu, potvrdzuje, že týmto pravidlám rozumie a súhlasí s nimi.

 2. V prípade, že účastník predajnej akcie odstúpi od príslušnej kúpnej zmluvy alebo príslušná kúpna zmluva zanikne iným spôsobom, zaniká aj zmluva o Záruke Premium a zaniká aj právo účastníka predajnej akcie na kompenzáciu.

 3. Spracovanie osobných údajov

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajnej akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Usporiadateľ informuje účastníka predajnej akcie, že jeho osobné údaje sú spracované za účelom plnenia zmluvy v zmysle Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, „GDPR“). Bližšie informácie o tom, ako sa spracúvajú vaše osobné údaje, nájdete na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

 1. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajú v rozpore s pravidlami, nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje znaky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto urobené písomne vo forme dodatku a zverejnené na https://www.electrolux.sk/local/promotions/zaruka-premium-2-roky-zadarmo/. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie bonusu v predajnej akcii.